Danh sách các tạp chí về khoa học thông tin và thư viện trong ISI

Thứ năm - 16/07/2020 00:14
Khoa Thông tin – Thư viện đã thống kê sơ bộ những tạp chí liên quan đến Khoa học thông tin và thư viện nằm trong danh mục ISI . Đây là những tạp chí hàng đầu thế giới về quản trị thông tin, khoa học thư viện và thông tin học có chỉ số impact factor cao.
17/06/2015

Khoa Thông tin – Thư viện đã thống kê sơ bộ những tạp chí liên quan đến Khoa học thông tin và thư viện nằm trong danh mục ISI . Đây là những tạp chí hàng đầu thế giới về quản trị thông tin, khoa học thư viện và thông tin học có chỉ số impact factor cao.

Title Publisher ISSN E-ISSN Country Language SCIE SSCI AHCI
African Journal of Library Archives and Information Science ARCHLIB & INFORMATION SERVICES LTD 0795-4778   NIGERIA English   x  
Aslib Journal of Information Management EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED 2050-3806 1758-3748 ENGLAND English x x  
Australian Academic & Research Libraries ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD 0004-8623 1839-471X AUSTRALIA English   x  
Australian Library Journal ROUTLEDGE JOURNALS,
TAYLOR & FRANCIS LTD
0004-9670 2201-4276 AUSTRALIA English   x  
Bulletion of the John Rylands Library MANCHESTER UNIV PRESS 2054-9318 2054-9326 ENGLAND English     x
CANADIAN JOURNAL OF INFORMATION AND LIBRARY SCIENCE CANADIAN ASSOC INFORMATION SCIENCE 1195-096X   CANADA Multi-Language   x  
COLLEGE & RESEARCH LIBRARIES ASSOC COLL RESEARCH LIBRARIES 0010-0870 2150-6701 UNITED STATES English   x  
Computer Science and Information Systems COMSIS CONSORTIUM 1820-0214 1820-0214 SERBIA English x    
ELECTRONIC
LIBRARY
EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED 0264-0473 1758-616X ENGLAND English   x  
Ethics and Information Technology SPRINGER 1388-1957 1572-8439 NETHERLANDS English   x  
EUROPEAN JOURNAL OF  INFORMATION SYSTEMS PALGRAVE MACMILLAN LTD 0960-085X 1476-9344 ENGLAND English x x  
Foundations and Trends in Information Retrieval NOW
PUBLISHERS INC
1554-0669 1554-0677 UNITED STATES English x    
HARVARD LIBRARY BULLETIN HARVARD UNIV
LIBRARY
0017-8136   UNITED STATES English     x
Health Information and Libraries Journal WILEYBLACKWELL 1471-1834 1471-1842 ENGLAND English   x  
HUNTINGTON LIBRARY QUARTERLY UNIV CALIFORNIA PRESS 0018-7895 1544-399X UNITED STATES English     x
Information & Culture UNIV TEXAS PRESS 2164-8034   UNITED STATES English   x x
INFORMATION & MANAGEMEN ELSEVIER SCIENCE BV 0378-7206 1872-7530 NETHERLANDS English x x  
Information and Organization ELSEVIER SCI LTD 1471-7727 1873-7919 ENGLAND English   x  
Information Communication & Society ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD 1369-118X 1468-4462 ENGLAND English   x  
INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT ELSEVIER SCI LTD 0306-4573 1873-5371 ENGLAND English x x  
INFORMATION RETRIEVAL SPRINGER 1386-4564 1573-7659 NETHERLANDS English x    
INFORMATION SCIENCES ELSEVIER SCIENCE INC 0020-0255 1872-6291 ENGLAND Multi-Language x    
INFORMATION SOCIETY TAYLOR & FRANCIS INC 0197-2243 1087-6537 UNITED STATES English   x  
INFORMATION SYSTEMS PERGAMONELSEVIER SCIENCE LTD 0306-4379 1873-6076 ENGLAND Multi-Language x    
Information Systems and E-Business Management SPRINGER HEIDELBERG 1617-9846 1617-9854 GERMANY English   x  
INFORMATION SYSTEMS JOURNAL WILEYBLACKWELL 1350-1917 1365-2575 ENGLAND English   x  
INFORMATION SYSTEMS MANAGEMENT AUERBACH PUBLICATIONS 1058-0530 1934-8703 UNITED STATES English x    
INFORMATION TECHNOLOGY AND LIBRARIES AMER LIBRARY ASSOC 0730-9295 2163-5226 UNITED STATES English x x  
INFORMATION TECHNOLOGY AND
LIBRARIES
AMER LIBRARY ASSOC 0730-9295 2163-5226 UNITED STATES English x x  
JOURNAL OF LIBRARIANSHIP AND INFORMATION SCIENCE SAGE PUBLICATIONS LTD 0961-0006 1741-6477 ENGLAND English   x  
JOURNAL OF MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS M E SHARPE INC 0742-1222 1557-928X UNITED STATES English x x  
LAW LIBRARY JOURNAL AMER ASSOC LAW LIBRARIES 0023-9283   UNITED STATES     x  
LIBRARY OXFORD UNIV
PRESS
0024-2160 1744-8581 ENGLAND English     x
LIBRARY & INFORMATION SCIENCE RESEARCH ELSEVIER SCIENCE INC 0740-8188 1873-1848 UNITED STATES English   x  
LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE MITA SOC LIBRARY INFORMATION
SCIENCE
0373-4447   JAPAN Multi-Language   x  
LIBRARY COLLECTIONS ACQUISITIONS & TECHNICAL SERVICES ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR &
FRANCIS LTD
1464-9055 1873-1821 ENGLAND English   x  
LIBRARY HI TECH EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED 0737-8831 0737-8831 ENGLAND English   x  
LIBRARY JOURNAL REED BUSINESS INFORMATION 0363-0277   UNITED STATES English   x  
LIBRARY QUARTERLY UNIV CHICAGO
PRESS
0024-2519 1549-652X UNITED STATES English   x  
LIBRARY RESOURCES & TECHNICAL SERVICES AMER LIBRARY ASSOC 0024-2527 2159-9610 UNITED STATES English   x  
LIBRARY TRENDS JOHNS HOPKINS
UNIV PRESS
0024-2594 1559-0682 UNITED STATES English   x  
LIBRI WALTER DE GRUYTER GMBH 0024-2667 1865-8423 GERMANY Multi- Language   x  
Malaysian Journal of Library & Information Science UNIV MALAYA, FAC COMPUTER SCIENCE & INFORMATION TECH 1394-6234 1394-6234 MALAYSIA English   x  
NOTES MUSIC LIBRARY ASSOC 0027-4380 1534-150X UNITED STATES English     x
PORTAL-LIBRARIES AND THE ACADEMY JOHNS HOPKINS UNIV PRESS 1531-2542 1530-7131 UNITED STATES English   x  
PROGRAMELECTRONIC LIBRARY AND INFORMATION
SYSTEMS
EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED 0033-0337 1758-7301 ENGLAND English x x  
REFERENCE & USER SERVICES QUARTERLY AMER LIBRARY ASSOC 1094-9054 2163-5242 UNITED STATES English   x  
RESTAURATORINTERNATIONAL JOURNAL FOR THE PRESERVATION OF LIBRARY AND ARCHIVAL MATERIAL WALTER DE GRUYTER GMBH 0034-5806 1865-8431 GERMANY English   x  
INFORMATION SYSTEMS RESEARCH INFORMS 1047-7047 1526-5536 UNITED STATES English   x  
IEEE Transactions on Information Theory IEEE-INST ELECTRICAL
ELECTRONICS ENGINEERS INC
0018-9448 1557-9654 UNITED STATES English x    

 

 


 

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm top 50 các tạp chí về Library and Information Sciences có chỉ số Impact factor cao được xếp hạng bởi SCImago

 

Title Type SJR H index Total Docs. (2013) Total Docs. (3years) Total Refs. Total Cites (3years) Citable Docs. (3years) Cites / Doc. (2years) Ref. / Doc. Country
1 College and Research Libraries     3,715 31 40 114 1.456 230 90 2,95 36,40
2 Information Systems Research     3,632 99 63 184 4.437 853 174 3,99 70,43
3 IEEE Transactions on Information Theory     3,397 192 561 1.565 17.006 6.546 1.544 3,77 30,31
4 Information and Organization     2,534 34 18 37 1.267 138 36 4,23 70,39
5 Annual Review of Information Science and Technology     2,181 38 0 25 0 85 23 2,09 0,00
6 Library and Information Science Research     1,781 31 41 119 1.780 224 107 2,03 43,41
7 Journal of Chemical Information and Modeling     1,693 109 302 819 15.498 3.619 799 4,24 51,32
8 Journal of Information Technology     1,659 43 24 110 1.760 264 67 2,49 73,33
9 Collection Management     1,610 10 21 72 431 102 63 0,95 20,52
10 Reference Services Review     1,599 16 40 123 1.072 173 123 1,23 26,80
11 European Journal of Information Systems     1,515 58 43 150 3.347 428 143 2,76 77,84
12 Social Science Computer Review     1,481 38 51 105 1.997 244 104 1,85 39,16
13 Journal of Academic Librarianship     1,442 33 90 208 1.989 245 173 1,16 22,10
14 Scientometrics     1,412 65 283 760 10.274 2.024 697 2,74 36,30
15 Information Technology and Libraries     1,330 20 26 98 382 90 66 1,40 14,69
16 International Journal of Information Management     1,295 51 91 212 4.036 712 180 3,15 44,35
17 Library Resources and Technical Services     1,195 15 15 63 489 72 52 1,19 32,60
18 Journal of health communication     1,192 47 143 382 5.555 873 338 2,14 38,85
19 Australian Academic and Research Libraries     1,178 6 23 71 603 64 58 0,82 26,22
20 New Review of Academic Librarianship     1,149 5 22 56 599 54 49 0,84 27,23
21 Journal of Library Administration     1,115 12 36 180 701 170 167 0,86 19,47
22 College and Undergraduate Libraries     1,093 8 30 94 529 71 91 0,95 17,63
23 Government Information Quarterly     1,049 42 62 181 3.013 654 171 3,48 48,60
24 Journal of Cheminformatics     1,017 15 45 168 1.852 497 163 2,81 41,16
25 Journal of Information Science     1,008 40 62 145 2.560 279 142 1,77 41,29
26 International Journal of Geographical Information Science     0,996 67 147 315 6.350 684 310 1,87 43,20
27 Information Communication and Society     0,991 24 101 192 3.987 374 182 2,06 39,48
28 Library Quarterly     0,966 23 26 65 675 61 60 1,03 25,96
29 Journal of Interlibrary Loan, Document Delivery and Electronic Reserve     0,951 7 13 84 144 47 79 0,76 11,08
30 Library Management     0,948 12 46 138 1.201 130 138 0,92 26,11
31 Library Hi Tech     0,926 19 46 148 1.349 145 142 0,90 29,33
32 Research Evaluation     0,886 22 32 113 1.220 172 112 1,55 38,13
33 Journal of Documentation     0,876 42 43 128 1.987 182 128 1,31 46,21
34 Reference Librarian     0,839 10 33 121 531 80 110 0,68 16,09
35 Reference and User Services Quarterly     0,838 20 22 124 511 82 114 0,66 23,23
36 Journal of Web Librarianship     0,834 7 29 91 576 77 77 1,19 19,86
37 Electronic Library     0,799 23 49 158 1.415 164 158 0,83 28,88
38 Archivaria     0,788 17 16 43 1.138 29 40 0,56 71,13
39 Health Information and Libraries Journal     0,767 24 40 135 1.115 170 120 1,25 27,88
40 Serials Librarian     0,757 10 64 185 614 92 178 0,48 9,59
41 Information Processing and Management     0,751 65 92 207 3.755 409 204 1,95 40,82
42 New Library World     0,746 13 48 145 1.040 110 144 0,75 21,67
43 Journal of the Medical Library Association : JMLA     0,721 37 56 208 1.122 185 172 1,05 20,04
44 Online Information Review     0,712 30 53 140 2.348 265 138 2,03 44,30
45 Internet Reference Services Quarterly     0,706 10 19 40 567 22 36 0,62 29,84
46 Science and Technology Libraries     0,705 12 27 81 832 44 80 0,46 30,81
47 Information Retrieval     0,697 36 34 86 1.529 204 79 2,36 44,97
48 Cataloging and Classification Quarterly     0,687 10 52 138 1.674 103 127 0,96 32,19
49 International Information and Library Review     0,673 13 17 90 675 71 81 0,69 39,71
50 Information Technology and People     0,664 21 19 54 1.224 95

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây